Monthly Archives: October 2015

บทพระราชนิพนธ์ถือเป็นนิยายหรือไม่

บทพระราชนิพนธ์ถือเป็นนิยายหรือไม่สวัสดีครับทุกท่านมีหลายคนถามผมมาว่าบทพระราชนิพนธ์หรือหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นถือเป็นหนังสือนิยายได้หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกครับว่ามันจะถือเป็นหนังสือนิยายหรือไม่ถือเป็นหนังสือนิยายก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระและใจความสำคัญที่บทพระราชนิพนธ์นั้นนำเสนอโดยหากเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเดินทาง การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ หรือแม้กระทั่งเป็นบันทึกจดหมายเหตุหรือพงศาวดารเตือนความจำบทพระราชนิพนธ์ประเภทนี้เราจะไม่ถือว่าเป็นนิยายครับเพราะเป็นการเขียนขึ้นมาจากเรื่องจริงหรือเหตุการณ์จริง

แต่ในทางกลับกันหากเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่เขียนขึ้นมาจากจินตนาการหรือเขียนขึ้นเพื่อเป็นนิทานเป็นบทละครที่ใช้ในการร้องรำทำเพลงหรือเป็นเรื่องที่เขียนมาจากเรื่องเดิมที่เคยเป็นเรื่องปรัมปราหรือนิทาน นิยายพื้นบ้านที่มีอยู่เดิมแล้วบทพระราชนิพนธ์ในกรณีที่ว่านี้จะถือว่าเป็นนิยายได้ครับซึ่งตัวอย่างของบทพระราชนิพนธ์ประเภทนี้ที่เป็นที่รู้จักกันก็ดีก็คือบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกที่พระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลปัจจุบันนั่นเองครับ

นอกจากตัวอย่างที่ว่านี้แล้วหากย้อนไปยังรัชสมัยรัชกาลที่ 3 และ ราชกาลที่ 6 ก็มีบทพระราชนิพนธ์ที่เข้าข่ายความเป็นนิยายอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 .ซึ่งเป็นยุครอยต่อของประเทศระหว่างวัฒนธรรมสมัยเก่ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ยุคที่ต่างชาติเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มตัวนั้นก็มีบทพระราชนิพนธ์แนวนิยายที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ในการเล่นละครเกิดขึ้นมากมาย